Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden.

Versie: 7 augustus 2018

 

Fixiq is een juridisch advieskantoor dat het recht leuk, eenvoudig en toegankelijk maakt voor iedere ondernemer. Onze algemene voorwaarden zijn daarom duidelijk en begrijpelijk opgesteld.

 

1. Over wie hebben we het?

Als we het in deze algemene voorwaarden hebben over ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’, bedoelen we jou als opdrachtgever.

 

Met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ verwijzen we naar onszelf, Fixiq Legal, gevestigd in Dordrecht. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70222673

 

2. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?

Deze voorwaarden gelden als je ons een opdracht geeft.

 

Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden gelden alleen als we dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden die jij zelf hanteert wijzen we af.

 

3. Hoe zit het met onze offertes?

Een offerte is een schriftelijk aanbod of voorstel dat wij aan jou doen.

 

Wanneer wij een offerte aan je uitbrengen, is dat aanbod geldig tot 14 dagen na verzending.

 

Je gaat akkoord met een offerte door daarmee in te stemmen of door handelingen te verrichten waaruit wij mogen afleiden dat je ermee akkoord gaat. Nadat je akkoord bent gegaan, sturen wij jou een bevestiging van de opdracht.

 

Je staat ervoor in dat de informatie en gegevens, die je ons hebt gegeven voor het opstellen van de offerte, juist en volledig zijn.

 

Wij mogen een opdracht beëindigen wanneer er ons nieuwe informatie bekend wordt die uitvoering van de opdracht onder de overeengekomen voorwaarden onredelijk maakt. In zo’n geval zijn we aan jou geen enkele vergoeding verschuldigd.

 

Een door ons genoemde prijs geldt alleen als een vaste prijs, wanneer dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen. In andere gevallen is er sprake van een voorcalculatie of begroting van de prijs.

 

4. Wanneer hebben wij een afspraak gemaakt?

Een overeenkomst komt tot stand nadat wij jouw opdracht hebben bevestigd.

 

5. Hoe werken wij?

Wij verrichten jouw opdracht naar beste inzicht en vermogen, zoals je dat van een goed vakman mag verwachten. We kunnen nooit beloven dat er een bepaald resultaat wordt bereikt.

 

Wanneer dat voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, mogen wij werkzaamheden laten uitvoeren door derden. De kosten die daarmee gemoeid zijn, komen alleen voor jouw rekening als je daar schriftelijk mee akkoord bent gegaan. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werkzaamheden van deze derden.

 

Je bent verplicht om alles te doen en te laten wat nodig is, zodat wij de opdracht goed kunnen uitvoeren. Je zorgt bijvoorbeeld dat wij over alle gegevens beschikken die wij nodig hebben. Dat kunnen gegevens zijn waar wij om vragen of gegevens waarvan jij behoort te begrijpen dat we die nodig hebben. Zolang je tekortschiet in het verrichten van medewerking, kunnen wij de uitvoering van de opdracht uitstellen.

 

Tenzij uit de aard van de opdracht iets anders blijkt, sta je ervoor in dat alle gegevens die je aan ons verstrekt juist, volledig en betrouwbaar zijn.

 

Je stelt ons direct op de hoogte van feiten en omstandigheden die voor uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 

Geef je ons samen met iemand anders of meerdere anderen een opdracht, dan zijn jullie individueel aansprakelijk voor het naleven van de afspraken.

 

Vraag je ons om werkzaamheden te verrichten die buiten het bereik van een bestaande opdracht vallen, dan geldt dat als een nieuwe opdracht. Deze werkzaamheden zullen voor zover hier niets over wordt afgesproken worden verricht volgens eerder overeengekomen voorwaarden. Indien er eerder geen tarieven zijn afgesproken gelden onze gebruikelijke tarieven.

 

6. Wanneer mag jij of mogen wij de opdracht beëindigen?

Je mag de opdracht op ieder moment beëindigen, tenzij sprake is van een opdracht tegen een vaste prijs.

 

Wij mogen een opdracht beëindigen indien het in de gegeven omstandigheden niet langer van ons mag worden verwacht dat we de opdracht uitvoeren of indien je een betalingsachterstand hebt,

 

Wordt een opdracht beëindigd, dan heeft dat geen gevolgen voor de vergoedingen die je ons verschuldigd bent.

 

7. Omgaan met vertrouwelijke gegevens

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de informatie die je ons voor, tijdens of na de opdracht verstrekt. Jij doet hetzelfde met alle informatie die wij aan jou verstrekken.

 

8. Betalingen

Alle bedragen die wij noemen zijn exclusief BTW en in euro’s.

 

Voor zover er voor de opdracht geen vaste prijsafspraak is gemaakt, worden verschuldigde vergoedingen door ons gewoonlijk maandelijks gefactureerd. Je ontvangt onze facturen per e-mail en betaalt deze binnen 14 dagen na verzending.

 

In de gevallen dat we een vaste prijs hebben afgesproken, betaal je een deel van dat bedrag bij aanvang van de werkzaamheden. Voor zover wij over de omvang van dat deel met jou geen specifieke afspraken maken, bedraagt dat deel de helft van de afgesproken prijs.

 

Heb je na het aflopen van een betalingstermijn een factuur niet (volledig) betaalt, dan ben je in verzuim. Wij mogen onze verdere werkzaamheden dan uitstellen of beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

 

Moeten wij inspanningen verrichten om jou te laten betalen, dan brengen we daarvoor kosten in rekening. Je bent alle in redelijkheid gemaakte kosten verschuldigd. De kosten bedragen in ieder geval 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 80,00.

 

9. Wanneer zijn wij wel/niet aansprakelijk?

Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade die jij lijdt wanneer wij de opdracht niet (goed) uitvoeren en ons dat toe te rekenen is. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wij jou in rekening hebben gebracht voor onze werkzaamheden.

 

Vind je dat wij aansprakelijk zijn voor jouw schade, dan laat je ons dat schriftelijk weten. Je laat weten waarvoor je ons aansprakelijk stelt en waarom. Je geeft ons een termijn om te reageren en om een oplossing voor de schade te zoeken.

 

De beperkingen van onze aansprakelijkheid geldt niet als we deze schade hebben veroorzaakt door opzet of grove schuld.

 

10. Hoe gaan we om met geschillen?

Bij geschillen proberen we eerst samen tot een oplossing te komen. Je laat het daarom zo snel mogelijk weten als je ergens niet tevreden over bent. Wanneer het samen niet lukt om een oplossing te vinden, dan is de bevoegde rechter in Rotterdam bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

 

11. Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten met jou is Nederlands recht van toepassing.

 

12. Wijzigen van deze algemene voorwaarden

Wij mogen deze algemene voorwaarden wijzigen. Die wijzigingen zijn van toepassing op lopende opdrachten, nadat we jou daarvan schriftelijk op de hoogte hebben gesteld en je binnen 14 dagen geen bezwaar maakt tegen de wijziging.